Parkering

Parkering i Sølvberget Borettslag

Sølvberget borettslag har 5 ulike private parkeringsfelt hvor det totalt er plass til ca 180 biler. Borettslaget består av 279 leiligheter. Det er altså færre parkeringsplasser enn det er leiligheter i borettslaget, og man må derfor søke om plass. Tildeling bestemmes ut fra dato søkt. Plassene blir tildelt til borettslagets andelseiere som eier egen bil og sender en søknad til kontoret i borettslaget.

I tillegg til borettslaget sine egne plasser er det parkering langs kommunal vei.

For spørsmål angående Parkering ta kontakt med:

E-post: soelbo@online.no

Søknad parkering finner du HER

(Søknadsskjema kan også hentes ved styrets kontor og leveres i styrets postkasse i Skytterveien 33.)

Felles ladestasjoner for Elbil

10 av ladestasjonene er åpne for alle boboere i Sølvberget. Dette gjelder de 10 øverste ladepunktene i midtrekken – 5 på hver side. 

Disse ladepunktene skal kun brukes mens bilen lades, det forventes at man finner annen parkering når lading er avsluttet. Dette slik at ladepunktene er tilgjengelig for de som trenger dem. 

Fellesladere benytter timebasert prising på strøm, spotpris. Nettleie kommer i tillegg. Fellesladere i borettslaget har et påslag på 20 øre/kwt.

For å benytte fellesladere trenger du et abonnement hos Elaway. Følg linken under og velg «Felleslader»:

Trykk her for å opprette abonnement til fellesladere!

Obs! Det tar 1-2 virkedager før abonnementet er klart til bruk.

Appen som brukes med ladestasjonen heter «Elaway». Brukerveiledning til appen kan du finne her (PDF). 

 

Privat ladestasjoner for Elbil

Det finnes 40 private elbilplasser i borettslaget. For å få en slik plass søker man på samme måte som vanlig plass, men prsiserer at man vil ha elbilplass. Å leie en privat plass koster 300,- i måneden.

For mer info om privat elbilplass kontakt parkeringsansvarlig på mail: serinahgr@gmail.com

Dersom du har problemer med din private lader, ta kontakt med Elaway Support på post@elaway.io eller døgnbemannet ladehjelp på 915 90 500. Se mer informasjon på Elaways egne sider www.elaway.io.

Appen som brukes med ladestasjonen heter «Elaway». Brukerveiledning til appenkan du finne her (PDF). 

 

HYRE-leiebil til beboere

Sølvberget Borettslag gitt en fast parkeringsplass til en Hyre-leiebil 

Bilen er en lys grå Suzuki Vitara, SX 26743
som står på plass E-19 Langs veien, nedenfor Grendahuset.

«Med Hyre kan du raskt, trygt og enkelt leie bil kun ved hjelp av mobilen. Bilen åpnes, lukkes og startes med Hyre-appen og avregning av bom, drivstoff og kilometer gjøres automatisk når du avslutter leien.»

https://www.hyre.no/bergen/

Parkeringsregler for Sølvberget Borettslag

Gjeldende fra juli 2022

Sølvberget Borettslag har et betydelig færre antall parkeringsplasser enn boenheter. Vi ber derfor alle som har fått en tildelt parkeringsplass respektere reglene våre.

 1. Parkeringsreglene har som mål å bidra til å holde orden på parkering og alminnelig ferdsel i Sølvberget borettslag, som igjen bidrar til et sikkert og trivelig bomiljø.
 2. Parkeringsreglene gjelder for de områder som bor i Sølvberget Borettslag. Skytterveien er kommunal vei og kommunale parkeringsregler gjelder langs veien. Parkering tillates kun på oppmerkede plasser eller langs kommunal vei. Parkering i nedkjøring til Grendahuset tillates ikke.

For å kunne parkere på borettslagets nummererte parkeringsplasser må man ha fått tildelt parkeringsplass etter søknad til styret. Tildeling gjøres i henhold til tildelingsreglene. Det tildeles kun 1 parkeringsplass per boenhet.

 1. Bruk av tildelt parkeringsplass:

A) Så lenge din bil er tildelt plass skal denne benyttes.

B) Bil som har fått parkeringsplass må eies av beboer(e) (eventuelt nær familie)

C)Ved mislighold av parkering kan parkeringsansvarlig ta fra deg plassen.

D) Ved bytte av bil skal andelseier gi beskjed til kontoret eller parkeringsansvarlig med biltype og reg.nr. (Gjelder ikke lånebil) Dette for at vi alltid skal ha et oppdatert parkeringsregister.

Det er ikke tillatt å parkere fremfor papir-/bosscontainere, trafokiosker og gasstank.

Gjesteparkering skal i sin helhet skje langs kommunal vei. Det er ikke ubegrenset plass, så utnytt plassen godt.

 1. Arbeidsbil og bil nr 2: Disse bilene parkerer også langs kommunal vei. Pass på å utnytte plassen godt, slik at flest mulig får plass. En bil som er feilparkert, koster oss alle mye frustrasjon og plass.
 2. Det er ikke tillatt å oppbevare campingvogner, båter, tilhengere og lignende på borettslagets parkeringsplasser.
 3. Avskiltede kjøretøy kan ikke parkeres på borettslagets område, med mindre det foreligger samtykke fra styret.
 4. Det er ikke tillatt å parkere foran inngangen til oppgangene. Unntak fra denne regel er kjøring av syke/bevegelseshemmede, flyttelass eller andre tunge ting som ikke kan bæres eller er upraktisk å bære fra parkeringsplass.

Motorkjøretøy som kjøres inn på boområdene skal fjernes umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom det blir stående i mer enn 15 minutter uten at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet, kan kjøretøyet ilegges en kontrollavgift og eventuelt taues bort for bileiers regning og risiko.

 1. Tjenestebiler i aktiv tjeneste tillates parkering for kortere tidsrom, men må ikke være til hinder for annen ferdsel. Sivile biler brukt i tjeneste skal parkeres langs offentlig vei, eller inngå avtale med driftsleder om det skulle trenges unntak fra dette.
 2. Parkeringshus for mc/moped skal ikke benyttes til annet formål. Parkeringsplass for mc/moped skal søkes om til styret på samme måte som for andre parkeringsplasser.
 3. Overtredelser av parkeringsreglement medfører kontrollavgift og/eller borttauing uten varsel og for bileiers regning.
 4. Det er gjort avtale med privat parkeringsselskap, Vest- Park AS, om håndheving av borettslagets parkeringsregler. De kan tilkalles ved behov av parkeringsansvarlig eller driftsleder for å gi bøter.
 5. Parkeringsplasser følger ikke de enkelte leiligheter. Selges eller leies en leilighet ut, frigjøres parkeringsplassen. Parkeringsplassen tildeles da andre i henhold til tildelingsreglene. Andelseier må søke parkeringsplass på nytt ved tilbakeflytting etter fremleie.
 6. Borettslagets parkeringsplasser kan ikke kjøpes, selges eller leies ut til andre.
 7. Beboere som ønsker å bytte parkeringsplass må søke styret om dette. På grunn av stor pågang om «de beste» plassene ber vi om forståelse for at ikke alle ønsker kan imøtekommes.
 8. Ved spesielle forhold kan styret dispensere fra parkeringsreglene, men det skal da legges frem rimelig begrunnelse for avviket og evt. søknad må begrunnes.
 9. Ved store snømengder forbeholder styret og driftsleder seg retten til å pålegge bileier å flytte bilen for at snømåkingen kan utføres best og enklest mulig innenfor et visst tidsrom. Oppslag og info om disse tidene vil komme fortløpende i oppganger og postkasser.
 10. Andelseier som er tildelt parkeringsplass har lov til å låne vekk parkeringsplassen i visittider til for eksempel familie, håndverkere o.l., men ref. punkt 3B, må parkeringsplassen først og fremst være for bileier.
 11. Styret har rett til å flytte deg/ta fra deg plass ved ombygging/utbygging, for eksempel ved utbygging av El-ladere.
 12. Henvendelser angående parkering kan gjøres på e-post: soelbo@online.no til kontoret, eller til styrets postkasse i nr. 33.
 13. OM DU IKKE BRUKER- ELLER FLYTTER, ER DU PLIKTIG Å SI OPP PLASSEN DIN. Dette gjelder bil, mc og elsykkel.

    Parker godt, riktig og praktisk 🙂

Elbil – Parkeringsregler – tilleggsbestemmelse

Vi har per i dag 30 private, pluss 10 felles elbilplasser.

Privat elbil-plass kostnader:

Leie: kr. 300,- pr. mnd. – faktureres hver 3. mnd.

Forbruk: Strømbruk faktureres etter spotpris.

Felles elbil-plass:

Betales via «App» med avtale hos leverandøren, Elaway.

Strømforbruk faktureres etter spotpris med et påslag på 0,20øre.

Link til avtale: Trykk her for å lage abonnement til fellesladere!

 

Tildeling nye/ledige elbil-plasser

Ønsker du elbil-plass må du sende skriftlig søknad til styrekontoret på e-post: soelbo@online.no

Tildeling av ledig elbil-plass skjer etter dato for mottatt søknad. Dersom vi ikke har ledig elbil-plass settes du på venteliste om ønskelig.

Ved tilbud om elbil-plass sendes det ut skriftlig melding om aksept av plass. Søker bes gi tilbakemelding snarest om ønsker elbil-plassen eller ikke. Velger man å ikke akseptere tilbudet om elbil-plass vil man automatisk havne bakerst på ventelisten. Fra dato når tilbud om elbil-plass er sendt ut har beboer maks en måned (30 dager) på å fremskaffe bevis på at man eier eller har kjøpt elbil. Dersom beboer ikke eier elbil pr dato for aksept, ikke fremskaffer kjøpsdokumentasjon innen 30 dager etter tilbud er gitt vil beboer automatisk miste plassen og havne bakerst i ventelistekøen.

Fakturering av plass skjer fra den 1. i påfølgende måned etter at tilbud er sendt ut. Dersom man har kjøpt elbil, men venter på levering kan plassen tilbys på midlertidig basis til den beboer som står øverst på venteliste for elbilplass og som ikke har fått tilbud om aksept av plass. Person som benytter plass på midlertidig basis vil faktureres etter bruk. 

 

 

                                              

 

Vi ligger flott til i Ytre Sandviken, i umiddelbar nærhet til byens fantastiske fjellområder.

Borettslaget består av et Grendahus, en Miljøklubb og 279 leiligheter fordelt på 1 høyblokk og 6 lavblokker.

Adresse

Sølvberget Borettslag
Skytterveien 33
5038 BERGEN

Kontakt styret

Telefon: 55 24 14 70

Telefon besvares mandag til torsdag mellom 10.00 og 14.00

E-post: soelbo@online.no