Fremleie/Bruksoverlating

Som det fremkommer i «Vedtekter for Sølvberget Borettslag» 4-2 Bruksoverlating (1) Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

Fremleie eller bruksoverlatelse av hele boligen krever alltid godkjenning fra styret. Skal kun deler av boligen skal leies ut, eksempelvis ett rom, er det mulig uten å søke styret om godkjenning, jf borettslagsloven § 5-4. Det er imidlertid et krav at eier av andelen fortsatt bor i boligen.

Dersom andelseier vil leie ut hele boligen sin må andelseier, eller noen av andelseiers nærstående som nevnt i § 5-6 (1) nr.3, ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. I tillegg må styret ha gitt sin godkjenning. Oppfylles disse vilkårene kan boligen leies ut for en periode for opptil tre år. Ved utleie ut over tre år må botiden på ett år være oppfylt på nytt forut for ny utleieperiode.

 

Utleie over perioder mer enn 3 år

Loven åpner for at utleie kan gjennomføres for lengre perioder, uavhengig av om kravet til botid er oppfylt i ulike tilfeller, jf. § 5-6 (1). Vilkårene for slik utleie er eksempelvis dersom andelseier skal være midlertid borte grunnet arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. I slike tilfeller kan boligen leies ut uavhengig av om botiden er oppfylt og det tas ikke hensyn til tre års perioden. Vilkåret er at andelseier midlertidig er forhindret av å benytte seg av boligen, og at vedkommende har til hensikt å flytte tilbake. Dersom andelseieren på utflyttingstidspunktet ikke har til hensikt å returnere til boligen, er ikke vilkåret for utleie oppfylt.

 

Boligen kan fritt leies ut til ektefelle, slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseier eller ektefellen uavhengig av botid og tidsbegrensningen. Men også i slike tilfeller må det søkes til styret forut for utleieperioden.

 

I tilfeller hvor hele boligen leies ut må andelseier søke til styret forut for utleieperioden. Styret kan kun nekte utleie dersom det er forhold ved brukeren (leietaker) som gir saklig grunn til det. Det er viktig at det søkes til styret om bruksoverlatelsen slik at styret er kjent med hvem som til enhver tid bor i andelen. Søknad er også viktig slik at styret har kunnskap om hvor andelseieren oppholder seg, samt om vilkårene for utleie er til stede.

 

Dersom utleie blir gjennomført i strid med reglene i borettslagsloven, eller vilkårene ikke lenger er til stede, kan borettslaget pålegge brukeren/leietaker å flytte, jf. § 5-9.

 

Nedlastingslink til søknadsskjema om bruksoverlating finner du her: Vil du leie ut BOB-boligen din? – bob.no Denne må sendes til styret på soelbo@online.no.

Vi ligger flott til i Ytre Sandviken, i umiddelbar nærhet til byens fantastiske fjellområder.

Borettslaget består av et Grendahus, en Miljøklubb og 279 leiligheter fordelt på 1 høyblokk og 6 lavblokker.

Adresse

Sølvberget Borettslag
Skytterveien 33
5038 BERGEN

Kontakt styret

Telefon: 55 24 14 70

Telefon besvares mandag til torsdag mellom 10.00 og 14.00

E-post: soelbo@online.no