Protokoll fra den 59. ordinære Generalforsamling i Sølvberget Borettslag

Sted: Grendahuset

Dato: Onsdag 20.mars 2024 kl. 18.30

Generalforsamlingen ble åpnet av: Kjartan Gundersen (Styreleder)

Til stede fra styret:

Kjartan Gundersen (Styreleder)

Svein-Helge Hauge (Nestleder)

Ingvild Skåden (Styremedlem)

Serina Haukefær Grøttå (Styremedlem)

Lars Torgilstveit (Styremedlem)

Geir Tjore (vara)

Frafall fra styret:     

Marius Solheim (Vara)

Til stede fra BOB:

Bjørnar Bergsvik (Rådgiver)

 

Styreleder ønsket velkommen og orienterte om gjennomføring av Generalforsamlingen.

 

 1. Konstituering

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Kommentar fra styreleder: Han gjør oppmerksom på en feil på side 16 i innkallingen hvor det står at nestleder blir innstilt av valgkomiteen. Nestleder blir valgt av styret.

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen og dagsorden.

Kommentar fra salen: Ingen.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

 1. Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

 

Antall andelseiere til stede: 43

Antall godkjente fullmakter: 11

Antall stemmeberettigede: 54

 1. Valg av referent/protokollfører

 

Forslag til referent: Miriam Tumyr (kontoransatt)

Vedtak: Miriam Tumyr 

 1. Valg av protokollunderskrivere

 

Forslag til 2 protokollunderskrivere:

 • Elin Johannessen
 • Hildegunn Lirhus

 

Vedtak: Elin Johannessen-Lyras og Hildegunn Lirhus

 1. Valg av tellekorps

 

Forslag til 2 tellekorps:

 • Rolf Inge Gjerstad
 • Laila Haugsøen

 

Vedtak: Rolf Inge Gjerstad og Laila Haugsøen

 1. Valg av møteleder

 

Forslag til møteleder: Kjartan Gundersen

Vedtak: Kjartan Gundersen

 

 1. Behandling og godkjenning av styrets informasjon

 

 – behandlingen gjaldt styrets informasjon for 2023

Styreleder tar for seg punkt for punkt i innkallingen og spør om noen i salen har kommentarer.

Kommentarer fra salen: Ingen

Vedtak: Behandling og godkjenning av styrets informasjon er godkjent.

 

 1. Behandling og godkjenning av årsregnskapet

– behandlingen gjaldt årsregnskapet for 2023

Årsregnskapet ble gjennomgått av rådgiver fra BOB; Bjørnar Bergsvik.

Kommentarer fra salen til årets regnskap:

 • Spørsmål fra salen: Beboer spør om det er undersøkt med banker om å få bedre lånevilkår.

Svar: Nestleder svarer: Det er tatt kontakt med 3 banker, men at ingen kunne tilby bedre vilkår enn det vi har nå.

 • Spørsmål fra salen: Beboer spør hvorfor kostnadene på HMS konto, under Note 8 i innkallingen, er høyere enn planlagt.

Svar: Styreleder svarer: Investering av hjertestarter og utarbeidelse av brannrapport er begrunnelse for høyere driftskostnad.

Kommentarer til «Revisors Beretning»: Ingen

Kommentarer til Årsregnskapet: Ingen

Vedtak: Årsregnskapet er godkjent.

 

 1. Godtgjørelse til styremedlemmer

 

Styrets innstilling til honorar:

Totalt: 290.000.- til Styret

Totalt: 9.000.- til Valgkomiteen

Vedtak: Styrets innstilling til honorarer ble godkjent.

 

 1. Valg av styre

Valgkomiteen, ved Elisabeth Haavik, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte kandidatene oppe for valg til styret.

Spørsmål til valgkomiteens arbeid?

Kommentar fra salen: Man behøver ikke være vara før man går inn som styremedlem. Det vises til flere tidligere unntak fra dette

Det skal velges:

 • 1 Styreleder for 2 år.
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år.

 

 • Styreleder for perioden 2024-2026:

Valgkomiteens innstilling: Kjartan Gundersen

Vedtak: Kjartan Gundersen

 • Styremedlem for perioden 2024-2026:

Valgkomiteens Innstilling: Svein-Helge Hauge

Vedtak: Svein-Helge Hauge

 • Styremedlem for perioden 2024-2026:

Valgkomiteens innstilling: Ingvild Skåden

Benkeforslag fra beboer Jannike Eriksen: Turid G. Leseth

Styreleder meddeler hvor mange stemmeberettigete beboere som er tilsteder.

Antall stemmer: Ingvild Skåden: 16

Antall stemmer: Turid G. Leseth: 34

Antall stemmer Blank: 1

Vedtak: Turid G. Leseth

 • Varamedlem for perioden 2024-2026:

Valgkommiteens innstilling: Marius Solheim

Vedtak: Marius Solheim

 • Varamedlem for perioden 2024-2026:

Valgkomiteens innstilling: Turid G. Leseth

Forslag fra salen: Elisabeth Haavik

Vedtak: Elisabeth Haavik

Styrets sammensetning blir: 2024-2026:

Styreleder:                Kjartan Gundersen; 2år

Styremedlem:            Svein-Helge Hauge; 2år

Styremedlem:            Turid G. Leseth; 2 år

Styremedlem:            Serina Haukefær Grøttå; 1 år

Styremedlem:            Lars Torgilstveit; 1 år

1.Varamedlem:          Marius Solheim; 1 år

2.Varamedlem:          Elisabeth Haavik; 1 år

 

Valg av Valgkomite

Praktisert ved de siste Generalforsamlingene er at det velges to medlemmer til valgkomiteen under GF.

Forslag til Valgkomité: Ingen melder seg.

Ingen vil melde seg i salen. Representanten fra Bob undersøker hva som er reglene – Styret vil innstille en valgkomite ved et senere tidspunkt.

Vedtak: Generalforsamling ga styret fullmakt til å oppnevne kandidater til valgkomiteen på et senere tidspunkt.

 1. Innkomne saker

Konklusjon: Ingen innkomne saker.